Mountainous Landscape

תקנון האתר :

תנאים אלו משמשים כחוזה לכל דבר בין פאביאן פוטו טרייל לבין הלקוח (להלן הלקוח), הלקוח מאשר את הסכמתו בתנאי השימוש הללו עם רכישת אחד ממוצרי, שירותי העסק.
אי ידיעה של תנאים אלו אינו פותר מחיובם על הלקוח.

הלקוח מחויב לשלם על פי העסקה שנקבעה כאשר אישר את הזמנת העבודה אשר נשלחה ואושרה על ידו במייל או בכל דרך אחרת ובמחיר אשר היה נקוב בעת ביצוע העסקה עם העסק פאביאן פוטו טרייל. במידה והלקוח יאחר בתשלום לעסק פאביאן פוטו טרייל העסק שומר לעצמו את הזכות לדרוש שימוש בזכויות יוצרים ע"י הלקוח ללא אישור מבלי לתת דין וחשבון ללקוח ו/או לצד ג עקב כך. כן, במידה ויצבור הלקוח חוב כספי ו/או חוב אחר של הלקוח לעסק פאביאן פוטו טרייל ישלם דמי שימוש על בתמונות בגובה של 1 ש"ח לכל תמונה אשר התקבלה אצל לאחר הצילומים או לחילופין 30% תוספת לשבוע על המחיר הנקוב בהצעת המחיר, העסק אינו מחויב לתת גיבוי על החומר המצולם ללקוח, העסק פאביאן פוטו טרייל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לקבציו של הלקוח ויוכל להשתמש בהם לכל צורך שהוא (לדוגמא, מכירה, הפצה, שימוש פרטי וכדומה). זכויות היוצרים על צילומים מכל סוג שנעשו ע"י פאביאן פוטו טרייל או מי מטעמו שייכים לצלם ולחברה לפאביאן פוטו טרייל בלבד אלא אם נכתב במפורש אחרת בהזמנת העבודה או בחוזה בין הצדדים


• עסק פאביאן פוטו טרייל שומר לעצמו את הזכות למסור פרטים אישיים של כל לקוח לגורמים שונים (לדוגמא, משטרת ישראל) וללקוח לא תהיינה כל טענה כלפי עסק פאביאן קולדורף/ פאביאן פוטו טרייל עקב כך. העסק פאביאן קולדורף לא ישלם פיצוי ללקוח ו/או לצד ג עקב נתינת פרטיו האישיים וללקוח לא תהיינה כל טענה על כך.
• העסק פאביאן פוטו טרייל שומר לעצמו את הזכות לדחות כל לקוח על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לספק סיבות המצדיקות את הדחייה.

א. הלקוח מתחייב בזאת עבור הספק/ האמן להעמיד לו את התנאים הדרושים לביצוע השירות שהוא אמור לספק למפיקה באירוע .

ב.הצלם מצהיר בזאת כי הוא אינו ולא יהיה אחראי לביטול יום צילום האירוע מנסיבות חריגות שאינן תלויות בו

ו/או מנסיבות שמקורם בכוח עליון. לצורכי סעיף זה יוגדר כוח עליון כדלקמן: תקלה במצלמה, מלחמות, הפגנות, מצבי חירום, גיוס, בין חלקי ובין מלא, לרבות גיוס מילואים,

לרבות השבתות, מחלה ו/או מגיפה, אבל )לרבות אבל לאומי( פגעי טבע,

חוסר אפשרות לנוע בכבישים, שריפות, מצבי כוננות, וכל מצב שאינו תלוי בצלם ו/או אינו בשליטתו. במצב דברים המתואר לעיל להפקה לא תהא כל טענה

ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד הצלם ו/או מי מטעמו הצדדים. על אף האמור בכל הסכם אחר ו/או הצעת מחיר שנמסרו לצלם על ידי המפיקה, ולמען הסר כל ספק, יובהר כי בנסיבות ביטול אירוע שמקורם בכוח

עליון הצלם לא יהא חייב באף תשלום כלפי הלקוח והלקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד הצלם בעניין זה.

פיגור תשלום של מעל 72 שעות ממועד פירעון התשלום מהווה הפרה של החתום בין פאביאן פוטו טרייל ללקוח שקרא וחתם על הצעת המחיר, וזאת  לאחר שקרא והבין את הכתוב על הזמנת העבודה ואישר את העבודה.

הגעת צלם של פאביאן פוטו טרייל או מי מטעמו וצילם באירוע מחייב את החברה עבורה נעשתה עבודת הצילום לכל הכתוב בהזמנת העבודה גם ללא אישור הלקוח בכתב, עצם צילום האירוע ע"י פאביאן פוטו טרייל או מי מטעמו יהווה את הסכמת הלקוח להזמנת העבודה ולתקנון העסק של פאביאן פוטו טרייל.

מקום השיפוט בכל עניין ומחלוקת יהיה בבית המשפט המוסמך, או בכל אחד מבתי המשפט אשר יוחלט ע"פ חוק

Subscribe Form

0543973032

  • Instagram
  • Facebook

©2020 by fabian koldorff studio photography. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now